หน้าแรก

Previous Next Previous Next         สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีภารกิจในการตรวจบุคคลและยานพาหนะที่เดินทางเข้ามาในและออกไปนอกราชอาณาจักร เปรียบเสมือนประตูของประเทศ รวมทั้งให้บริการคนต่างด้าวขณะพำนักอยู่ และเป็นแนวหน้าในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ประเทศไทยมีพรมแดนที่่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ๔ ประเทศ โดยติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา ๗๙๘ กิโลเมตร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๑,๘๑๐ กิโลเมตร และสหพันธรัฐมาเลเซีย ๕๔๗ กิโลเมตร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีหน่วยงานตั้งอยู่ ๖๘ จังหวัด มีช่องทางอนุญาตทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศที่บุคคลใช้สัญจรข้ามแดน ๑๑๘ ช่องทางอนุญาต ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมานั้น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ตรวจบุคคลที่เดินทางเข้ามาในและออกไปนอกราชอาณาจักร จำนวน ๑๑๖,๖๖๕,๒๘๘ คน (คนไทย ๓๐,๙๘๖,๓๑๔ คน และคนต่างชาติ ๘๕,๖๗๘,๙๗๔ คน) ประมาณ ๘๐% เป็นการเดินทางเข้าออกประเทศโดยใช้พาสปอร์ต ที่เหลือใช้บอร์เดอร์พาสดังนั้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงเป็นหน่วยงานที่มีภาระกิจสำคัญยิ่ง ทั้งงานการให้บริการในการเดินทางข้ามแดนและการรักษาความมั่นคงของประเทศ …

หน้าแรก Read More »