เกี่ยวกับตรวจคนเข้าเมือง จ.สุรินทร์ (ตม.จว.สุรินทร์)