กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
  • พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560
  • พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
  • พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
  • พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2522
  • กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2562